Over ons

Thuis Ontzorgt geeft richting aan de organisatie door middel van de missie en visie.

Missie: Thuis Ontzorgt staat voor professionele zorg- en dienstverlening in eigen taal en cultuur, waar dit nodig en gewenst is, op een grensverleggende wijze. Alles om onze cliënten te behagen.

Samen met onze cliënten die oplossingen zoeken en bieden om hun leven prettiger en aangenamer te maken. Alles gericht op het behouden en bevorderen van levenskwaliteit.

Visie: Het aantal ouderen in Nederland stijgt sterk. Onder deze ouderen zijn er veel met een chronische aandoening. De zorgbehoefte gaat toenemen en op een gegeven moment is er dan ook daadwerkelijke zorg of hulp nodig bij het op orde brengen van het dagelijks leven. Thuis Ontzorgt levert deze zorg op een manier waar de cliënt zich prettig bij voelt. Dagelijks ondersteunen wij cliënten, helpen en verplegen hen om weer volop in het leven te staan. Thuis Ontzorgt levert de cliënt de zorg die nodig is, om zo zelfstandig mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Kwaliteit van zorg is hierbij het uitgangspunt voor Thuis Ontzorgt.

Dit doen wij door:

• Een luisterend oor te bieden en in een vroeg stadium (eventuele) problemen te signaleren, zowel bij de cliënt als bij zijn of haar mantelzorger.

• De zorg te richten op behoud van eigenheid, waardigheid, kwaliteit van leven en mentaal welbevinden.

• De zorg in te richten op het zoveel mogelijk zelfredzaam blijven of zelfredzaam worden van de zorgbehoevende.

• Door actief mantelzorgers te betrekken.

• Door zorgprofessionals uit te dagen om verantwoordelijkheid te nemen en cliëntgericht werken waar te maken.

• Door opleidingen op maat te verzorgen voor onze zorgprofessionals.

Visie op kwaliteit: De directie streeft ernaar om het kwaliteitsmanagementsysteem volledig te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering, zodat het kwaliteitsmanagementsysteem een integraal onderdeel uitmaakt van beleid en strategie binnen Thuis Ontzorgt. Dit betekent dat het kwaliteitsbeleid is geïntegreerd in het beleid van de organisatie en dat kwaliteitsdoelstellingen zijn geïntegreerd in de doelstellingen van de organisatie.

Kwaliteit
Kwaliteit in zorg is belangrijk. Maar daarbij hoort ook kwaliteit van de organisatie.

Wij schenken dan ook veel aandacht aan;

PREM

De PREM is een landelijk afgestemde meetmethode om patiëntervaringen te meten. Een PREM is een (korte) vragenlijst die patiënten invullen waarin wordt gevraagd hoe patiënten hun zorg (hebben) ervaren.

ISO  

Wij vinden de kwaliteit van zorg cruciaal. Daarom zijn wij ISO gecertificeerd voor zorg en welzijn. De ISO norm omvat de eisen van ISO 9001. Ook gaat deze norm in op aspecten met betrekking tot risicomanagement in de zorg voor het gehele traject van planning, uitvoering en beheersing van processen. 

In de norm is onderscheid gemaakt naar drie typen processen waar een klant mee te maken kan krijgen: 

ThuisOntzorgt is geaccrediteerd voor de EN 15224. 

Opleiding

Thuis Ontzorgt is een erkend leerbedrijf voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Mantelzorgers

Informatie voor mantelzorgers.

Het belangeloos zorgen voor een dierbare noemen we mantelzorg.

Sommige mensen zorgen zo graag voor anderen, dat ze er hun beroep van maken. Denk aan artsen, verpleegkundigen en medewerkers van de thuiszorg. Zij zijn daarvoor opgeleid en ontvangen er een salaris voor. Dit noemen we professionele zorg. Er zijn ook mensen die zorgen voor een dierbare. Ze zijn daar niet voor opgeleid en doen dit vaak vrijwillig. Deze mensen noemen we mantelzorgers.

Een mantelzorger is bijvoorbeeld een dochter die haar slechtziende vader met de administratie helpt. Of een buurman die een keer in de week voor zijn hoogbejaarde buurvrouw kookt. Of ouders die zorgen voor hun kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Wat is mantelzorg volgens de wet?

‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.’

Bron: Wet maatschappelijke ondersteuning

Mantelzorgelijk hanteert de definitie van het Sociaal Cultureel Planbureau:

‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp aan huisgenoten en nde hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijk hulp’

AVG

Wij besteden veel aandacht aan de omgang met uw gegevens en uw privacy. Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat gegevens niet verkeerde handen vallen of dat wij alleen díe gegevens van u vragen die wij ook daadwerkelijk nodig hebben. De manier waarop wij omgaan met uw privacy hebben beschreven in ons privacy-protocol. U kunt dit  HIER https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/avg-algemeen/de-avg-in-het-kort terugvinden.